info@MrFoot.ir
24ساعته و 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم
رابطه ی فاشییت پلانتار با ضخامت بافت چربی زیر پاشنه
پاشنه اولین قسمت از بدن است که هنگام حرکت در تماس با زمین قرار می گیرد.استخوان پاشنه توسط یک بافت چربی با ضخامت تقریبا 2 سانتی احاطه شده است که هنگام تحمل وزن بدن و جذب ضربات وارده،از آن حمایت می کند.
بررسی کامل مبحث
پاشنه اولین قسمت از بدن است که هنگام حرکت در تماس با زمین قرار می گیرد.استخوان پاشنه توسط یک بافت چربی با ضخامت تقریبا 2 سانتی احاطه شده است که هنگام تحمل وزن بدن و جذب ضربات وارده،از آن حمایت می کند. محققان دانشگاه فیرات کشور ترکیه با اندازه گیری ضخامت بافت چربی زیر پاشنه ی دو گروه مجزا،که یکی دارای التهاب لیگامنت فاشیا پلانتار و دیگری بدون التهاب بودند،دریافتند که ضخامت بافت چربی زیر پاشنه در گروه دارای التهاب فاشیا کمتر از گروه دیگر است.کاهش ضخامت بافت چربی زیر پاشنه موجب کاهش الاستیسیته آن شده و به درستی نمی تواند ضربات وارده بر پا را جذب کند و در نهایت موجب پاشنه درد می شود. به همین علت کاهش ضخامت بافت چربی زیر پاشنه مهم ترین عامل درد پاشنه در افراد دارای التهاب فاشیا پلانتار محسوب می شود.
ویدیو های مرتبط