info@MrFoot.ir
24ساعته و 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم
پارامتر های پای نرمال
مطالعه ی حاضر برای ارزیابی تکرارپذیری پارامترهای ناشی از فشار کف پا طراحی شده است تا بتوان از آن ها به عنوان شاخصی برای مقایسه و ارزیابی پاهای افراد استفاده کرد.
بررسی کامل مبحث
مطالعه ی حاضر برای ارزیابی تکرارپذیری پارامترهای ناشی از فشار کف پا طراحی شده است تا بتوان از آن ها به عنوان شاخصی برای مقایسه و ارزیابی پاهای افراد استفاده کرد. در این مطالعه ۳۲ فرد سالم شرکت کردند و کف پای افراد نیز به ۱۰ ناحیه مختلف تقسیم شد،سپس چند پارامتر در این نواحی در مدت زمان راه رفتن فرد بر روی دستگاه فوت اسکن اندازه گیری شد و مورد بحث قرار گرفت. نتایج: --بیشترین فشار به ترتیب در زیر سر دیستال استخوان های متاتارس دوم(M2) و متاتارس سوم(M3)وقسمت داخلی پاشنه(MH) ثبت شد. --بیشترین مدت زمان تماس با زمین برای استخوان های متاتارس ثبت شد که ۶۹ تا ۸۳ درصد فاز(stance)را در بر می گرفت. --بیشترین سطح تماس برای ناحیه میانی پا(MF)ثبت شد. --بیشترین نیروی وارد بر کف پا در ناحیه پاشنه داخلی(MH)ثبت شد.
ویدیو های مرتبط