info@MrFoot.ir
24ساعته و 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم
شاخص قوس کف پا
شاخص قوس کف پا Staheli index بعد از گرفتن پرینت اسکن کف پا،مراحل زیر انجام می شود:
بررسی کامل مبحث
1-ابتدا خطی را در نقاط X و Z بر قسمت داخلی پاشنه و قسمت داخلی سینه پا مماس کنید. 2-نقطه ی وسط خط مماس(Y) را پیدا کرده و در این نقطه خطی را عمود بر خط مماس رسم کنید تا کاملا از عرض اسکن پا عبور کند. 3-همچنین خط عمودی بر خط مماس در نقطه ی X رسم کنید تا کاملا از عرض اسکن پا در ناحیه پاشنه عبور کند. 4-حال خط های سفید رنگ به دست آمده A و B را اندازه گیری کنید. 5-مقدار خط A را بر مقدار خط B تقسیم کنید. چنانچه این مقدار بیشتر از 0.89 بود کف پا صاف،بین 0.44 تا 0.89 کف پا نرمال و چنانچه کمتر از 0.44 باشد، کف پای گود در نظر گرفته می شود.
ویدیو های مرتبط