info@MrFoot.ir
24ساعته و 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم
استخوان های متاتارس
پنج استخوان بلند هستند که استخوان های تارس را به انگشتان متصل می کنند. وظیفه ی اصلی این استخوان ها ، تحمل وزن بدن و انتقال آن از قسمت عقب پا به انگشتان بوده، به طوری که نیروی وزن بدن را در محور عمودی دریافت کرده و آن را در محور طولی توزیع میکنند که این مکانیسم اصلی پیش راندن پا در زمان راه رفتن است.
بررسی کامل مبحث
استخوان های متاتارس metatarsal bones پنج استخوان بلند هستند که استخوان های تارس را به انگشتان متصل می کنند. وظیفه ی اصلی این استخوان ها ، تحمل وزن بدن و انتقال آن از قسمت عقب پا به انگشتان بوده، به طوری که نیروی وزن بدن را در محور عمودی دریافت کرده و آن را در محور طولی توزیع میکنند که این مکانیسم اصلی پیش راندن پا در زمان راه رفتن است. سر پروگزیمال هر یک از استخوان های متاتارس نسبت به محور طولی خود مقداری انحراف دارد. متاتارس اول بیشترین انحراف و متاتارس پنجم کمترین اختلاف را با محور طولی خود دارند. این اختلاف ها در سر استخوان های متاتارس باعث ایجاد قوس عرضی در کف پا میشود. قوس عرضی پا عامل اصلی جذب فشار در قسمت جلویی پا بوده که در زمان دویدن و یا گام برداشتن مانند فنر عمل می کند.
ویدیو های مرتبط